Pa energji elektrike nesër në periudhën nga ora 08:00 deri në orën 12:00 do të jenë shfrytëzuesit e rrugëve me numër: 406, 415, 500 dhe Marino në komunën e Ilindenit.

Siç informoi Qendra rajonale për menaxhim me kriza të Qytetit të Shkupit, pa energji elektrike nga ora 08:30 deri në orën 14:00 do të jenë shfrytëzuesit nga rruga “Gavril Konstantinoviq”, në komunën e Aerodromit.

Në periudhën nga ora 08:30 deri në orën 17:00 do të jenë shfrytëzuesit e fshatrave Jabollcë, Osiçan, Elovë, Mallçishtë, Patishka Rekë, Cërn Vërv, Drazhilovo, Nova Breznicë, si dhe HPP PCC Hidro, Qendra satelitore, Vendi për gjeti “Jasen”, Gurorja “Rudokop” dhe objektet tjera afariste dhe joafariste në këtë rajon, në komunën e Sopishtes.

Pa energji elektrike nga ora 08:05 deri në orën 15:30, shfrytëzuesit nga rrugët 19, 38, 9, 8, 7, 15, 13, 14, ZZHTI Pumpa “Ilinden”, ZIK-Pumpa Ilinden dhe objektet nga mjedisi përreth, në komunën e Ilindenit.

Në periudhën nga ora 08:30 deri në orën 12:00 pa energji elektrike do të jenë shfrytëzuesit nga rrugët “Mile Pop Jordanov” numrat 25 dhe 42a, “Jurij Garagin” numrat 29 dhe 35 dhe hoteli “Granit”, në komunën e Karposhit.

Pa energji elektrike nga ora 09:00 deri në orën 14:00 do të mbesin shfrytëzuesit nga rruga “Pitu Guli” në komunën Qendër, ndërsa në periudhën nga ora 09:00 deri në orën 13:00 edhe shfrytëzuesit nga rruga “Mihajlo Apostolski” (ish-kazerma) nga numri 2 deri në numrin 16 dhe objektet në afërsi, në komunën e Karposhit.

Në periudhën nga ora 09:00 deri në orën 13:00 shfrytëzuesit nga rruga “Skupi” dhe rrugicat me numër 12 dhe 20 dhe objektet në afërsi, në komunën e Karposhit.

Pa energji elektrike nga ora 09:00 deri në orën 12:00 do të jenë shfrytëzuesit në qarkun e ish-dyqanin për qelq dhe objektet në afërsi, në komunën e Kisela Vodës.